________________________________________
Privacyverklaring
________________________________________
De Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze Europese verordening stelt strenge eisen aan de verwerking van gegevens van personen.
Encore! Barchem heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG.

Encore! Barchem draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koorleden of de bij het koor betrokkenen verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. Verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Koorleden, oud-koorleden, dirigent, pianist
Encore! Barchem heeft de door de koorleden en de door bij het koor betrokkenen opgegeven persoonsgegevens opgeslagen in een databestand. Dit bestand gebruikt Encore! Barchem alleen voor specifieke doelen:
• communicatie binnen Encore! Barchem en voor publicatie t.b.v. Encore! Barchem.
Deze gegevens gebruikt Encore! Barchem alleen voor specifiek doelen, zoals bijvoorbeeld informatieverstrekking aan koorleden;
• voor financiële doeleinden binnen Encore! Barchem, zoals het innen van de contributie;
• voor reünie of jubileum.

De gegevens in de administratie worden na beëindiging van het lidmaatschap beperkt tot deze set aan gegevens, zolang toestemming hiervoor niet wordt ingetrokken.

Donateurs
Encore! Barchem heeft de door de donateurs opgegeven persoonsgegevens opgeslagen in een databestand. Dit bestand gebruikt Encore! Barchem alleen voor specifieke doelen:
• het bezorgen van de donateursbrief;
• de in het databestand opgeslagen financiële gegevens worden alleen gebruikt voor financiële doeleinden binnen Encore! Barchem en het innen van het donateursgeld.

De gegevens in de administratie worden na beëindiging van het donateurschap beperkt tot deze set aan gegevens, zolang toestemming hiervoor niet wordt ingetrokken.

NB Encore! Barchem maakt deze gegevens niet openbaar en deelt deze niet met derden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
U heeft recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Richt u daarvoor tot het secretariaat (zie onder Contact).
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Op die website vindt u ook informatie over de AVG en wat u zelf moet doen om de persoonsgegevens van uw medekoorleden en uw groep veilig te gebruiken.

Social media
Encore! Barchem gebruikt als social media: website, Facebook.

Beveiliging
Encore! Barchem heeft gezorgd voor beveiligd gebruik van de gegevens waarover zij beschikt, om deze te beschermen tegen gebruik door onbevoegden.

Contact
Voor vragen over het privacy beleid van Encore! Barchem kunt u contact opnemen met het secretariaat.